Neck and Shoulder Chronic 100 Caps

Neck and Shoulder Chronic 100 Caps

Regular price
$26.98
Sale price
$26.98
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Please enter the password to unlock this product, please contact us for assistance

By Evergreen Herbs

Ingredients

Bai Shao (Radix Paeoniae Alba),Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae),Mu Gua (Fructus Chaenomelis),Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae),Sang Ji Sheng (Herba Taxilli),Di Huang (Radix Rehmanniae),Xu Duan (Radix Dipsaci),Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis),Di Gu Pi (Cortex Lycii),Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii),Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong),Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae),Hong Hua (Flos Carthami),Mo Yao (Myrrha),Qin Jiao (Radix Gentianae Macro)Ru Xiang (Gummi Olibanum),Tao Ren (Semen Persicae),Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis),Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)